Poznajmy się

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło powitania Państwa na naszej stronie internetowej. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą, częstego odwiedzania nas w przyszłości, a także aktywnego promowania naszej Kancelarii wśród swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników i partnerów biznesowych.

Wybór kancelarii prawnej powinien być przemyślany, decyduje on bowiem o przyjętym przez Klienta poziomie ochrony prawnej oraz skuteczności działania. Dlatego też fundamenty naszej Kancelarii opieramy przede wszystkim na zaangażowaniu, dbałości o „drobiazgi”, uczciwości, rzetelności, ciężkiej pracy oraz ciągłego dążenia do doskonałości we wszystkim co robimy. Do każdego Klienta, udzielając porad prawnych czy prowadząc sprawę, podchodzimy indywidualnie i poświęcamy mu taką ilość czasu, jaka jest konieczna w danej sprawie. Pozwala nam to na zaplanowanie odpowiedniej strategii działania, w celu zapewnienia kompleksowej i skutecznej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania.

Oferujemy porady prawne oraz stałą lub jednorazową kompleksową obsługę prawną, dla Klientów prywatnych i podmiotów gospodarczych. W celu przybliżeniu Państwu zakresu i specyfiki naszej działalności, polecam Państwa uwadze część dotyczącą naszych specjalizacji.

Z przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do grona naszych stałych Klientów. Ufam, że najwyższa jakość oferowanych przez nas usług, ułatwią Państwu podjęcie właściwej decyzji. Mam również szczerą nadzieję, że nasza Kancelaria dla Państwa zyska miano Kancelarii profesjonalnej, partnerskiej i godnej zaufania. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą wizytówką Google: https://www.google.com/maps?cid=2885793394899253601

Z wyrazami głębokiego szacunku i z nadzieją na wspólne spotkanie w Kancelarii,

Robert Kozubek
adwokat

O nas

Robert Kozubek

ADWOKAT

Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. Złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, osiągając drugi najwyższy wynik w Izbie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kieleckich, katowickich i warszawskich kancelariach prawnych biorąc czynny udział w prowadzeniu obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, w tym m. in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto doświadczenie uzyskiwał w Prokuraturze Rejonowej w Kielcach oraz w jednej z kieleckich Kancelarii Notarialnych.

Jest osobą kreująca rozwiązania. Uważa, że miarą profesjonalizmu adwokata obok solidnej wiedzy prawniczej jest jego kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, nawet jeśli te wydają się być wręcz nierozwiązywalne. Zaangażowanie, szybkość działania, nieszablonowe podejście oraz pasja, z jaką podchodzi do swojej pracy sprawiają, że zdobywa uznanie w oczach Klientów.

Autor oraz współautor artykułów o tematyce związanej z szeroko rozumianym prawem cywilnym, opublikowanych na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo konsumenckie, prawo upadłościowe, prawo zamówień publicznych.

Dostrzegając potrzebę oferowania swoim Klientom usługi kompleksowej, jak również wymagającej szczególnej wiedzy i umiejętności, Kancelaria współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami adwokackimi i prawnikami, oraz komornikami wyróżniającymi się ponadprzeciętną wiedzą w zakresie praktycznej znajomości prawa.

Specjalizacje

Nasza Kancelaria oferuje niezwykle szeroki zakres doradztwa prawnego w przedmiocie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a także Klientów indywidualnych. Czujemy się ekspertami w poniższym zakresie:

Dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawy o zasiedzenie nieruchomości

Postępowania z zakresu odzyskania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie

Zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej

Sprawy związane z zarządem i korzystaniem z rzeczy wspólnej

Ochrona dóbr osobistych

Doradztwo w zakresie: prawa własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, najmu, dzierżawy oraz leasingu, obrotu nieruchomościami

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami polubownymi

Windykacja należności

Reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym

Pomoc prawna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

Negocjacje i obsługa prawna umów

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, jednostronnych oświadczeń woli

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Odszkodowania za wypadek śmiertelny

Odszkodowania powypadkowe za wypadki w pracy, w rolnictwie

Odszkodowania za szkody na osobie

Odszkodowania za błędy lekarskie

Dochodzenie wynagrodzeń za służebność przesyłu (np. słupy, rury na posesji)

Odszkodowanie za niesłuszny areszt

Stwierdzenia nabycia spadku

Dział spadku

Sprawy o zachowek

Sprawy związane z realizacją zapisów i zapisów windykacyjnych

Dochodzenie roszczeń przeciwko spadkobiercom

Sporządzanie projektów testamentów

Dochodzenie roszczeń związanych z zakupem wadliwych towarów/samochodów

Unieważnianie umów bankowych i prabankowych

Usuwanie klauzul niedozwolonych z umów (naruszających interes konsumentów)

Sprawy związane z kredytami we frankach (w tym przewalutowanie kredytu)

Rozwiązywanie polisolokat bez pobierania opłat likwidacyjnych

Doradztwo korporacyjne

Stała kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Dochodzenie roszczeń w obrocie profesjonalnym

Prawo umów w obrocie gospodarczym

Windykacja należności

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

Likwidacja i przekształcanie spółek prawa handlowego

Reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli

Sprawy o alimenty, w tym o ich podwyższenie, obniżenie lub wygaśnięcie

Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich

Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków

Podział majątku wspólnego

Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych (upadłość konsumencka)

Reprezentowanie Klientów we wszystkich etapach postępowania upadłościowego

Sprawy związane z wyłączeniem składnika majątku z masy upadłościowej

Dochodzenie roszczeń przeciwko upadłemu dłużnikowi

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia

Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej

Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi

Sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego

Zaskarżanie decyzji administracyjnych

Zaskarżenie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej

Sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej,

Sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji

Sprawy związane ze wznowieniem postępowań administracyjnych

Sprawy związane ze stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnych

Przygotowanie w imieniu oferentów protestów, odwołań i skarg

Reprezentowanie Klientów przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi

Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (m. in. SIWZ, wzory ofert, projekty umów)

Sporządzanie opinii i analiz prawnych, a także projektów uzasadnień na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Doradztwo prawne w zakresie procedur przetargowych

Zasady współpracy

Zaufanie · Jakość i partnerstwo · Otwartość i indywidualne rozwiązanie

W czasach, w których rzeczywistość gospodarcza bywa skomplikowana, a otoczenie zmienia się dość gwałtownie, nie bez znaczenia jest, w jaki sposób poszczególne osoby, czy też firmy, przewidują oraz zabezpieczają skutki podejmowanych przez siebie decyzji. Dlatego również wybór kancelarii prawnej powinien być rzeczowy i rozważny, decyduje bowiem o przyjętym przez daną osobę lub firmę poziomie ochrony prawnej oraz skuteczności jej występowania.

Dewizą Kancelarii jest najwyższa jakość usług służąca budowaniu trwałych relacji z Klientem oraz naszymi partnerami na rynku usług prawniczych. Jakość świadczonych usług determinuje wzrost zaufania Klientów do Kancelarii, umacnia nasz pozytywny wizerunek na rynku usług prawniczych, a także daje gwarancje realizacji potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

W pracy, którą wykonujemy stawiamy na kompetencje, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, a także sprawność oraz szybkość działania. Jesteśmy zawsze, bezwzględnie zawsze, gdy nas potrzebujecie.

Darmowe porady prawne

Kancelaria oferuje darmowe porady prawne dla wszystkich mieszkańców Kielc i okolic, którzy – ze względu na trudną sytuację finansową – nie są w stanie ponieść kosztów usług prawniczych.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem w pełni darmowej i rzetelnej porady prawnej, proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania drogą telefoniczną.

Aktualności

Rozwód – przesłanki

Rozwód – przesłanki 150 150 Robert Kozubek

Do orzeczenia rozwodu może dojść tylko, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd bada, czy istnieje między nimi więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. W niektórych sytuacjach, pomimo ustania między małżonkami pożycia małżeńskiego, sąd nie orzeknie rozwodu.…

Błąd medyczny – odszkodowanie

Błąd medyczny – odszkodowanie 150 150 Robert Kozubek

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Błędy medyczne mogą mieć charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny oraz organizacyjny. Przyczyny błędów medycznych mogą być następujące: 1) nieznajomość aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej; 2) przeoczenie objawów choroby lub…